Bouppteckning - så går det till


När en person avlidit ska i princip alltid en bouppteckning göras. Den inleds med en bouppteckningsförrättning som ska hållas inom 3 månader efter dödsfallet. Efter förrättningen har man en månad på sig att färdigställa och inge bouppteckningen till Skatteverket.

När en person avlider, anmäls detta av läkare till Skatteverket som i sin tur utfärdar ett dödsfallsintyg på begäran. Vi inleder därför alltid våra bouppteckningsärenden med att beställa ett dödsfallsintyg med en s.k. släktutredning, om inte dödsboet redan har ordnat med det.

Därefter upprättas ett bekräftelsebrev till samtliga dödsbodelägare där vårt uppdrag beskrivs och samtidigt kallar vi till bouppteckningsförrättning. Med detta brev bifogas en fullmakt som ska undertecknas av varje dödsbodelägare för att ge oss fullmakt att upprätta bouppteckning - samt i förekommande fall även arvskifte. Det kan vara praktiskt att den som gör bouppteckningen även handlägger arvskiftet. Det är inte obligatoriskt för en dödsbodelägare att delta men vi är skyldiga att kalla alla dödsbodelägare i god tid.

En av dödsbodelägarna får agera bouppgivare, lämpligtvis efterlevande make eller maka. Finns ingen sådan, får en annan av dödsbodelägarna vara bouppgivare. Att vara bouppgivare innebär rent praktiskt att denna uppger vilka tillgångar och skulder den avlidne hade på dödsdagen. Bouppgivaren får en förteckning av oss över vilka uppgifter som är nödvändiga att ta fram inför förrättningen.

För de dödsbodelägare som inte kan närvara vid bouppteckningsförrättningen, är det lämpligt att de ger en fullmakt till bouppgivaren att företräda dem vid mötet.

I vissa fall kan olika värderingar behöva göras inför förrättningen, t ex om bostadsrätter eller annan värdefull egendom ingår i dödsboet.

Efter förrättningen färdigställs bouppteckningen och vissa kompletterande kontakter med dödsbodelägarna kan behöva tas. När bouppteckningen är klar skickas den ut till bouppgivaren för undertecknande som sedan returnerar den till oss. Därefter inges bouppteckningen för registrering till Skatteverket.

Så snart vi fått tillbaka den registrerade bouppteckningen från Skatteverket skickas originalet till bouppgivaren. Kopior skickas oftast ut till dödsbodelägarna via vanlig post eller mail.


verksamhetsområden


Straffrätt

Straffrätt

Familjerätt

Familjerätt

Arvs- och gåvorätt

Arvs- och gåvorättUtlänningsrätt

Utlänningsrätt

Socialrätt

Socialrätt

Rättsskydd & Rättshjälp

Rättsskydd & Rättshjälp